Viisahien kerhot

Viisahien kerhot on uuvvenmoini tapa tallentua tarinoita Karjalašta. Kerhotoiminnan tarkotukšena on kovota pohatta karjalaini muistitietoainehisto, kumpani arhivoijah tulovie šukupolvie varoin ta kumpaista šamoin julkaissah erilaisissa muotoloissa.

Viisahien kerhotapuamisie järješšetäh KŠŠ, KŠŠ Kemin alaošašto, Pohjois-Viena-seura Oulušša, Kuusamon Viena-seura šekä Šuojärven pitäjäšeurat Helsinkissä, Nurmekšešša ta Lieksašša.
Karjalašša Viisahien kerhoja keräyty Piäjärvellä, Kiestinkissä, Petroskoissa šekä Kuujärvellä.

Kerhojen starinailtoih on luajittu lyhyitä ohjeita, kuitenki joka kerho voit kehittyä šisältöjä omah šuuntah.

Vetäjä

Vaikka tarkotukšena on šuaha aikah vapuamuotosie teemailtoja, kuitenki on tarpehellista, jotta joka issunnošša on ihmini, kumpani organisoi iänitykšen, vaštuau asiešša pisymiseštä ta huolehtiu ainehistošta.

Šovittu aihe(piiri)

Spontaani juttelu on piirien toiminnašša keškehistä. Kuitenki on järkevyä, jotta keräytymini tahi keräytymisšarja liikkuu ainaški välläšti tietyn aihien tahi aihepiirin ympärillä. Še on hyvä ilmottua etukäteh, jotta ošallistujat kerittäis muissutella mieleheh aseita. Teemana voit olla vaikka mi, kunhan še kiinnoštau kerhon jäšenie ta liittyy Karjalah.

Vapua muistelu

Vaikka tarkotukšena on šuaha kokoh tarinoita, ne juolahetah mieleh keškuštelušša. Šiis ei pie varata vapuata pakinua ta šen iänittämistä. Kun teema välillä männöyki toiseh, ei šekänä ole pahašta – assosiatijoilla on aina minih yhteyš piäaihieh.

Valokuvie, asiekirjoja, karttoja talteh

Teemah ta paikkoih liittyjät valokuvat, asiekirjat ta kartat elävöitetäh ainehistuo ta myöhempie julkaisuja. ”Uuvvet”, ennein tuntemattomat dokumentit šamoin rikaššetah arhivoituja karjalaisie ainehistoja.

Issunnošta šisällyšluvettelo

Ainehiston tulovan käsittelyn kannalta on tärkietä, jotta joka nauhašta/issunnošta luajitah mahollisimman ruttoh šisällyšluvettelo, kumpasešta šelviey 1) kerhon keräytymispaikka ta -aika, 2) ošallistujat, 3) keškuštelun kulku (piäpiirtehet) ta tarinojen aihiet.

Karjalan Šivissyššeura on hankkin kerhoilla iänityšlaittehet, kumpasilla pakinat tallennetah. Iänittehet šiirretäh tietokonehella ta šieltä ielläh Dropboxin kautta Šuomešša Kai Paajastella, kumpani tarinat litteroi ta muokkuau luvettaviksi tarinoiksi.

Lisäkyšymykših vaššatah šisältöjen ošalta Senni Timonen (senni.timonen(ät)kolumbus.fi) ta tehniikan puolelta Ville Vaara (villepvaara(ät)gmail.com).

Lisätietoja Šuomešša toimivista kerhoista annetah Kemissä Simo Kannelsuo, Oulušša Kerttu Nurmela, Kuusamošša Marja Hahtela ta Erkki Homanen. Suojärven pitäjäseurojen vaštuuhenkilöt ollah Paavo Harakka (Nurmes), Tarmo Martiskainen (Helsinki) ta Matti Koukkunen (Lieksa).

Helsinkissä tiijuštelut voit ošoittua toimistoh toimisto(ät)karjalanŠivissyššeura.fi.